The OTC Team

Harsh G. Kapadia
Harsh Kapadia Founder
Darshan Rander
Darshan Rander Admin
Dheeraj D. Lalwani
Dheeraj Lalwani Admin
Kartik Soneji
Kartik Soneji Admin
Sreekaran Srinath
Sreekaran Srinath CTO Chief Meme Officer