The OTC Team

Harsh Kapadia
Harsh Kapadia Organiser
Darshan Rander
Darshan Rander Organiser
Dheeraj Lalwani
Dheeraj Lalwani Admin
Kartik Soneji
Kartik Soneji Admin
Pranav Dani
Pranav Dani Admin
Tushar Nankani
Tushar Nankani Admin
Sreekaran Srinath
Sreekaran Srinath CTO Chief Meme Officer